clawr-bach-hir-a-hwyr

John ac Alun wrth y llyw

Mae’n deng mlynedd ers i John ac Alun rhyddhau record hir newydd, ac fel mae’r teitl yn awgrymu, mae ‘na chryn ddisgwyl wedi bod amdani. Yn rhannol, y rheswm am yr oedi yma oedd dymuniad yr hogia’ i lywio pob agwedd o’r gwaith, hynny o safbwynt pa ganeuon i’w recordio, pa fath o deimlad ddylai fod arnyn nhw a pha fath o gynhyrchiad fyddai’n siwtio orau.

Yng nghartre’ Alun yn Nhudweiliog recordiwyd y cwbl, dros gyfnod o ddwy flynedd. Alun sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r trefniadau â’r offerynnau ar y record yma hefyd, 

cd cor caernarfon 150

Côr Meibion Caernarfon yn Dathlu eu Penblwydd yn 50

Pa well ffordd i gôr meibion ddathlu ei ben blwydd yn 50 oed na chyhoeddi CD i bawb gael rhannu gwledd gerddorol.Pa well ffordd i gôr meibion ddathlu ei ben blwydd yn 50 oed na chyhoeddi CD i bawb gael rhannu gwledd gerddorol.
Ffurfiwyd “Côr Ferodo” yn Ffatri Leinin Brêcs Ferodo ar lannau’r Fenai yn Nhachwedd 1967. Er i’r ffatri gau, ‘does dim brêc ar ganu brwdfrydig y Cofis. Wedi 50 mlynedd ar y brig mae Côr Meibion Caernarfon, fel y’i gelwir bellach, yn dal i ddiddanu cynulleidfaoedd. Dros y blynyddoedd, perfformiwyd ar brif lwyfannau Prydain. Teithiwyd yn helaeth ym Mhrydain, Iwerddon, cyfandir Ewrop a gogledd America. Enillwyd naw gwaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

 

Awyr Iach clawr blaen bach

Chwa o ‘Awyr Iach’ gan y cerddor Ynyr Llwyd


Hamddena yn yr awyr iach yng nghanol prysurdeb bywyd yw ysbrydoliaeth y cerddor proffesiynol o Ddyffryn Clwyd, Ynyr Llwyd, wrth iddo gyhoeddi ei albwm byr newydd, ‘Awyr Iach’. 
Dyma ei drydydd albwm, ac mae aeddfedrwydd yr artist gyfansoddwr ifanc i’w weld yn glir yn ‘Awyr Iach’ gaiff ei ryddhau ar label Recordiau Aran.
Wedi arbrofi gydag arddulliau cerddorol dros y blynyddoedd, dywed ei fod wedi darganfod ei sain wrth gyfansoddi a chreu’r caneuon i’r albwm newydd, sef sain pop a roc acwstig ysgafn.

Cysur Ynyr Llwyd clawr medi 23 thumb bach med

Rhagflas Cysurus o’r hyn sydd i ddod.

Cân hyfryd, syml, acwstig yw Cysur, ac fel mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r gân yn cynnig geiriau o gefnogaeth i unigolyn sydd efallai’n teimlo’n isel...

Y tro nesa ei di allan i hel meddyliau
yn y glaw, yn y glaw...
Neu deimlo bwysau’r byd ar dy ’sgwyddau
dal fy llaw, dal fy llaw...”

Weithiau, pan mae yna bryderon dieflig ar ein meddyliau, mae rhai ohonon ni’n rhoi ein hunain mewn sefyllfaoedd negyddol yn fwriadol (fel cerdded yn y glaw, yn yr enghraifft hon).

rebownder clawr thumb

Mae Iestyn Jones (Rebownder) yn eitha' adnabyddus fel colofnydd 'Y Cymro'. Y flwyddyn yma mae'n ailgynnau un o'i ddiddordebau cynta' - miwsig. Fe ddechreuodd Iestyn ganu yn Eisteddfodau pan oedd yn ifanc... Mae'r gwyliau Cymraeg o lenyddiaeth a miwsig wedi bod yn llwyfan i artistiaid Cymraeg ers blynyddoedd, felly tydi e ddim yn llawer o syndod felly fod yr Ogleddwr creadigol wedi cymryd ei chamau cynta' fel perfformiwr yno. Mae e'i chaneuon wedi selio ar ei fywyd - ac mae e wedi bod yn un eitha' lliwgar hyd at hyn.

 

Clawr bach Mynd dy ffordd dy hun

Ymateb Frwdfrydig i'r Band Newydd

Bu Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013 yn wythnos brysur a llwyddiannus iawn i Ynyr Llwyd, a honno yn ei fro enedigol. O stondin i stondin, o gaffi Maes B i’r llwyfan perfformio, ac heb anghofio ei berfformiad egniol gyda’i fand ‘Y Llwyd’ yng nghyngerdd Bryn Fôn ar lwyfan y pafiliwn.

Fe fu Ynyr a’i fand yn y stiwdio yn recordio caneuon newydd dros yr haf yn 2013, ac fe ryddhawyd eu trac cyntaf yn ystod bwrlwm yr Eisteddfod Genedlaethol – ‘’Un Lleuad’’. 

thumb cor y traeth

Sefydlwyd Côr Canna nôl yn 1994 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Nedd a'r Cyffiniau, ac ers hynny mae'r côr wedi datblygu i fod yn un o gorau merched mwyaf blaenllaw Cymru, ac yn enw adnabyddus ar lwyfan ein prif wyliau cenedlaethol, wedi ennill y prif gystadleuaeth i gorau merched niferoedd o weithiau yn ogystal â dod i'r brig yn y gystadleuaeth i gorau Cerdd dant a chorau gwerin.

Yn ymuno gyda'r cór ar gyfer y record yma mae Shân Cothi.

 

Clawr-Gardd-thumb

Mae Esmor Davies, Cymro go iawn sy'n angerddol am godi arian tuag at elusennau, yn mynd i yrru bron i 2,000 o filltiroedd o John O'Groats i Land's End mewn JCB. Mae'n gobeithio codi arian tuag at elusennau nam golwg ar draws y DU. Mi fydd y daith yn cymryd tua 6 wythnos i'w gwblhau - mae'n dechrau ar y 26 Gorffennaf 2014.

Mae'r elusennau mae Esmor yn bwriadu helpu, yn mynd i adeiladu gerddi synhwyrol fel yr un adeiladodd Esmor i gystadlu yn Sioe Flodau'r RHS yng Nghaerdydd yn Ebrill 2014. Fe enillodd Esmor a'i dîm gwobr yr ardd orau yn y sioe, a'r wobr aur am 'Esmor's Woodland Walk', a fuodd yn ysbrydoliaeth ar gyfer y gân brydferth hon, a berfformir yma gan Côr Llewyrch.

 

thumb cor y traeth

Artist: Cor Meibion y Traeth
Rhif catalog: ARAN518
Dyddiad rhyddhau: Rhagfyr 5ed 2010


Mae wedi bod yn flwyddyn o ddathlu i un o brif Corau Meibion y Gogledd. Mae’n deugain mlynedd ers sefydlu Côr Meibion Y Traeth yn ardal Benllech,Ynys Môn. Mae yna nifer o ddigwyddiadau wedi’u cynnal i nodi’r achlysur, ac ym mis Mawrth fe gyhoeddwyd llyfr yn olrhain hanes y Côr, ond fel uchafbwynt i’r cyfan mae’r Côr wedi rhyddhau CD newydd o’r enw ‘Dathlu Deugain’.

Fe ffurfiwyd y Côr er mwyn cystadlu yn Eisteddfod Môn yn 1969. Dim ond 14 o leisiau oedd yno ar y dechrau o dan arweiniad Mrs Magdalene Jones, athrawes leol a gwraig i’r bardd Dewi Jones. Ers hynny mae yna naw o arweinyddion wedi bod gan y Côr a’r arweinyddes presennol ydy Annette Bryn

Daw ffrindiau Emyr a Siân ynghyd i gyfrannu i’w hail gasgliad gwych o ffefrynnau Cymraeg a Saesneg.thumb ffrindiauGyda  Bryn Terfel, David King, Annette Bryn Parri, Catrin Alaw,  Elin Llwyd, Steve Pablo ac Owain Gethin Davies.

Mae’n amlwg bod byd y brawd a’r chwaer yn llawn o gerddoriaeth gan bod yna gyfoeth o gerddorion adnabyddus iawn ymhlith eu ffrindiau.

Eglurodd Emyr gymaint oedd arwyddocâd cyfraniad Bryn Terfel i ‘Agnus Dei’ gan Robat Arwyn. “Mae Siân wedi tyfu i fyny efo fo yn y byd canu, pan oedd y ddau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn eisteddfodau, ond roedd o’n brofiad mawr i mi.”

o gam i gam clawr download

Cerddoriaeth werin draddodiadol mewn trefniadau cyfoes trawiadol.

 

Sefydlwyd ym 1995 er mwyn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Cythrel Canu' yng ngwyl y Cnapan lle roedd y grwp yn llwyddiannus. Yna cynrychiolwyd Cymru gan OGAM yn yr Wyl Ban Geltaidd yn Tralee, Iwerddon lle y bu hefyd yn llwyddiannus. Mae uchafbwyntiau eraill wedi cynnwys taith o Lydaw yn 1997 a Gwyl Ryngwladol Geltaidd Montreal ym 2001.

 

clawr rhwng gwyn a duDyddiad rhyddhau - 01/12/09

Artist - Ynyr Llwyd

Record sy'n dathlu bywyd yn ei holl ogoniant

‘Nid yw popeth yn ddu a gwyn’, yn ôl yr hen ddywediad. Mae 'na lwyd o hyd yn y canol sy'n cynrychioli'r cymlethdodau a'r rhyfeddodau sy'n gwneud ein byd yn lle mor ddiddorol i fyw ynddo. Dyma yw'r neges a'r ystyr y tu ôl i deitl crynoddisg newydd yr artist Ynyr Llwyd, ‘Rhwng Gwyn a Du’, sydd yn cael ei rhyddhau gan Recordiau Aran ddechrau Rhagfyr.

Cafodd ei CD gyntaf, ‘Cilfach’, oedd yn cynnwys casgliad o faledi swynol gyda'r piano, ymateb gwresog iawn y flwyddyn ddiwethaf.

 

Clawr Un Lleuad Ynyr Llwyd small“Y Llwyd”  on radio and on stage
Bydd record newydd Ynyr Llwyd yn cael ei rhyddhau ar Orffennaf 29, ac am y tro cyntaf fe glywir band newydd Ynyr arni, a elwir (yn gyfleus iawn) ‘Y Llwyd’. “Ges i syniad o roi enw i’r band a fyddai dal yn reit debyg i fy enw i fel artist, felly dwi’n lwcus iawn fod gen i enw a oedd yn caniatau hynny!” meddai Ynyr.

There will be a new record released on July 29 by the songwriter Ynyr Llwyd, and for the first time it will feature Ynyr's new band, called (very conveniently) 'The Grey'. "I got the idea of giving the band a name that is quite similar to my own name as an artist, so I'm very lucky that I have a name that allowed it!" said Ynyr.

The new band can be heard live for the first time in a series of performances during the National Eisteddfod. 

clawrwyddorbach

Dewch i ganu a chwarae gyda....
Ffrindiau’r Wyddor ARAN401
yng nghwmni Dewi Pws, Siân James, Emyr Gibson ac Elin Llwyd

Casgliad o ganeuon amrywiol sy'n cyflwyno llythrennau'r wyddor Gymraeg mewn modd ysgafn, syml a hwyliog. Mae pob llythyren yn gysylltiedig a chymeriad arbennig ac mae'r alawon a’r geiriau ynghyd â'r cyfeiliant lliwgar yn fodd cyffrous i blant ddod yn gyfarwydd a'r llythrennau i gyd. Mae cyfle hefyd i wrando ar yr alawon heb y geiriau. Cyfle da felly i symud, dawnsio a bod yn greadigol. Mae'n gyfle hefyd ir plant ganu yn unigol, mewn grp neu berfformio ar y cyd gyda theulu, ffrindiau neu athrawon.

noathumb

• Dwy stori gyda deuddeg o ganeuon, y cyfan yn ddwy ieithog
• CD aml gyfrwng - rhowch yn y cyfrifiadur ar gyfer sgript, geiriau’r caneuon, a chopiau cerddorol
• traciau cefndir heb lais
• Adroddir y straeon gan yr actores Leisa Mererid

thumbnail clawrcowbridge

Cor Meibion y Bontfaen – Lleisiau o’r Cwm
Aran 521

Cyfarwyddwr Cerdd – Shelley Thomas Brown
Cyfeilydd – Sandra Williams

CD dwbl o ffefrynau y corau meibion a threfniadau gwreiddiol o ganeuon poblogaidd.

 

thumbnail cor caernarfon

Cor Meibion Caernarfon: ‘COFIO’

Mae’r casgliad yma yn dathlu deugain mlynedd ers sefydlu Côr Meibion Caernarfon. Yn y cyfnod hwnnw y mae’r Côr wedi sefydlu ei le ymhlith y grwpiau lleisiol mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Er hynny mae ei wreiddiau’n aros yn nwfn yn y gymuned ac yng nghanol y cyfnod yma o ddathlu, ymddengys bod geiriau agoriadol Waldo a ddefnyddir yn y gân ‘Cofio’, yn rhai hynod addas....

Cofio : Waldo Williams

Un funud fach cyn elo’r haul o’r wybren,
Un funud fwyn cyn delo’r hwyr i’w hynt,
I gofio am y pethau anghofiedig
Ar goll yn awr yn llwch yr amser gynt.

 

carolauthumb

Casgliad newydd o garolau Cymreig i gyfeiliant telyn ac offerynnau pres.

Ystyrir y garol fel yr enghraifft gynharaf o'r gân Gymreig ac fe erys yn dra phoblogaidd hyd heddiw. Mae'r casgliad hwn yn cwmpasu’r cyfoeth hwnnw o fewn ein traddodiad. Un o’r enghreifftiau cynharaf yw’r garol’ Myn Mair’ a gyfansoddwyd fe gredir yn y Canol Oesoedd; yn ogystal â’r garol Blygain sy’n rhan unigryw o’r traddodiad Eglwysig Cymreig. Ymysg y casgliad fe geir rhai carolau clasurol o’r cyfnod Fictorianaidd yn ogystal â rhai gan gyfansoddwyr cyfoes amlwg gan gynnwys ‘Doethion a Bugeiliaid’ gan William Mathias. Mae amryw o’r trefniannau hyn gydag offerynnau pres wedi eu paratoi yn arbennig ar gyfer y recordiad hwn ac fe’u perfformir gan ddau o enwau amlycaf Cymru.

 

Dyddiad Rhyddhau - Hydref 6ed 2008
 
Canwr ifanc yn Adennill lle’r Piano
 

Ar y 6ed o Hydref bydd Recordiau Aran yn rhyddhau yr EP gyntaf gan y Canwr a’r Cyfansoddwr - Ynyr Llwyd. Teitl y CD ydy ‘Cilfach’ ac mae’r chwech o ganeuon sydd arni yn dangos ei fedr i gyfansoddi wrth y piano mewn arddull wreiddiol a chyfoes.
“Mae cymaint o fandiau ifanc sydd yn defnyddio gitâr, bas, a drymiau,” meddai Ynyr, ”ond dim cymaint o bianyddion cyfoes sydd yn cyfansoddi caneuon gyda band. Mewn ffordd, dwi’n ceisio codi ymwybyddiaeth yr offeryn, a’i ymestyn tu hwnt i arddulliau clasurol yn unig, sef beth y cysylltir y piano ag ef gan amlaf.”y dyn drws nesaf thumb

Dyddiad rhyddhau: Hydref 29fed 2012 

Elis Wynne yn tywys yr Oes Aur yn ôl 

Nid yn aml y mae record yn llwyddo cyfleu naws y 60au a’r 70au mewn ffordd mor drawiadol a fywiog. Mae Elis Wynne yn artist newydd i’r llwyfan Cymreig, ond mae ei gefndir fel cerddor proffesiynol, sy’n ymestyn yr holl ffordd yn ôl i’w magwraeth ym mhentref y Garnant yn y 60au i’w chlywed ym mhob eiliad o’r caneuon yma. Mae’r siwrnai’n cynnwys atgofion sy’n felys a sur, hiwmor, llawenydd, cariad a phathos. 

sarah_wynn paid deud thumb

Dyddiad ryddhau: Hydref 5ed, 2012 

Artist - Sarah Wynn (feat. DJ Leighton)

Sarah ar y ffordd i'r Siartiau

Mae bywyd yn brysur iawn ar hyn o bryd i Sarah Wynn sy’n rhyddhau ei sengl diweddara - ‘Paid deud (bo fi’n rhy hwyr)’ ar dydd Gwener y 5ed o Fedi . Yn ogystal i recordio’i chân newydd mae wedi bod yn paratoi gwefan i hyrwyddo’i cherddoriaeth a’i berfformiadau cyhoeddus. Y mae Sarah’n dod o Fethel ger Caernarfon ac mae’i gyfuniad o gerddoriaeth pop a dawns, yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn rhoi stamp cyffrous, unigryw i’w setiau fyw. Yn y gorffennol mae wedi cefnogi artistiaid fel Emma Bunton, Liberty X a Bill Wyman, Blazin’ Squad ac US5. 

priodas bach

Mynegwch eich hunaniaeth Gymraeg trwy gerddoriaeth !

  • eitemau gan Carys Owen (telyn) a Huw Williams (organ)
  • Alawon gwerin serchus i’r delyn mewn trefniadau gan Nansi Richards (Telynores
  • Maldwyn) a John Thomas (Pencerdd Gwalia) ymhlith eraill.
  • Cyfansoddiadau gwreiddiol i’r organ gan Karl Jenkins a William Mathias
  • Cerddoriaeth orymdeithiol wedi’i golygu er mwyn bod yn addas i faint eich lleoliad
  • Hefyd yn cynnwys y ffefrynnau rhyngwladol ‘Here comes the bride’ gan Richard Wagner
  • a ‘Wedding March’ gan Mendelssohn

Emyr a Sian bach

Brawd a chwaer, y ddau ohonynt yn gantorion adnabyddus - yma am y tro cyntaf efo’i gilydd.

Mae gan Siân gefndir clasurol ac mae’i doniau wedi mynd â hi o lwyfannau eisteddfodau lleol i’r byd canu opera proffesiynol. Adnabyddir Emyr am fath arall o opera sef ei ran fel ‘Meical’ yn yr opera sebon ‘Rownd a Rownd’. Clywir hefyd mewn sioeau cerdd a drwy berfformiadau bywiog efo’i band – ‘Emyr Gibson a’r Band’.

 

 

Katie Wyn bach

Casgliad o ganeuon gan y diweddar Katie Wyn Jones wedi eu dethol gan ei theulu.

Un o'r pleaserau mwyaf ym mywyd Katie Wyn oedd canu. Dechreuoadd gystadlu yn ifanc iawn dan adain a dylanwad cryf ei thad ar aelwyd y cartref yn Llandwrog. Yn ddiweddar bu'n cystadlu ar unawdau soprano, canu deuawdau gyda'i chwaer Peggy a chael hyfforddiant am gyfnod gan y diweddar Evan Lewis, Bangor.

Bu rhaid iddi gymryd egwyl o'r cystadlu am gyfnod a gorffwys ei llais oherwydd cleisio drwg i'r llinynnau. Yn ddiweddar fe ail gydiodd yn ei diddordeb a dechreuodd gystadlu ar yr Emyn ar hyd a lled Cymru a Glannau Merswy.

 

Clawr Hei Ti sEmyr Gibson a'r Band - Hei Ti

Dyma’r record fasnachol cyntaf i’r band rhyddhau, ond maent wedi bod yn gweithio ar y deunydd ers 2 flynedd ac yn gigio’n gyson ers blwyddyn. Roc melodig ydy disgrifiad Emyr o steil y band. "Y mae hwnnw’n cyd fynd efo steil fy llais" meddai’r canwr a adnabyddir fel unawdydd yn sioeau cerdd yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd. Derbyniodd addysg gerddorol drwyadl iawn trwy fynychu Ysgol Glanaethwy, a thrwy wersi gan ei chwaer, y gantores glasurol Siân Wyn Gibson. Mae hefyd yn brysur yn chwarae rhan ‘Meical’ yn yr opera sebon poblogaidd – ‘Rownd a Rownd’.

 

Elwyn Wilson Jones CD

Elwyn Wilson Jones

Adnabyddir Elwyn Wilson Jones trwy Gymru gyfan fel aelod o Hogia’r Wyddfa. Mae Elwyn, Arwel a Myrddin wedi recordio dros ugain o recordiau ers 1965. Yn ogystal â’i chyngherddau diri ym mhob cornel o Gymru maent wedi teithio i ganu yn yr Unol Daleithiau dri gwaith, Canada dwywaith, Awstralia a Nigeria!

Mae recordio’r casgliad yma o ganeuon gospel wedi bod yn uchelgais ers y cychwyn cyntaf. Deunydd sydd yn agos iawn i’w galon ac yn gweddu’n hyfryd efo natur ei lais. Eto, ni fu rhaid i Elwyn edrych yn bellach na’r pentref ar gyfer y prosiect yma gan bod Dafydd Bullock yn wreiddiol o Lanberis ac yn treulio llawer o’i amser yno hyd heddiw. Maent yn ffrindiau da ers blynyddoedd, yn rhannu’r un natur ysgafn sy’n amlygu’i hun o bryd i’w gilydd yn y casgliad arbennig yma.

clawrdrjazz s

Dyma’r tro cyntaf i fand jazz hir sefydledig fel Dr Jazz gael gafael ar gasgliad o ganeuon Cymraeg. Clywir yn ei triniaeth amryw o arddulliau; y "traddodiadol" o’r oes cynnar yn New Orleans, trwy gyfnod "swing" y 1930-40au hyd at rythmau modern R&B (Rhythm & Blues).

Datblygodd jazz yn y man cyntaf trwy ddehongliadau offerynnol o ganeuon poblogaidd yr oes. Mae nifer o’r caneuon Cymraeg yma yn dod o’r un oes a’r clasuron cynnar Americanaidd. Does rhyfedd felly eu bod mor addas ag yn derbyn y driniaeth yma mewn ffordd mor naturiol. Mae yma ddehongliadau hyfryd o ganeuon traddodiadol gwerinol fel "Suo Gân" ynghyd â hwyl a ffraethineb y caneuon "ffwrdd a hi"!

clawr plu'r gweinydd s

Mae’n debyg mai fel actores yr adnabyddir Siwan Llynor yn bennaf. Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae gwylwyr S4C wedi mwynhau dilyn hynt a helynt y cymeriad bywiog Cheryl Gurka yn y gyfres deledu ‘Tipyn o Stad’. Mae Siwan er hynny, eisoes wedi ffilmio ei golygfeydd olaf ar gyfer y gyfres hon er mwyn canolbwyntio ar ei cherddoriaeth a phrosiectau eraill. Man cychwyn y cyfnod newydd yma yn ei gyrfa yw rhyddhau ei record cyntaf ‘Plu’r Gweunydd’ ar label Aran.

Clawr-Ribidires s

Croeso fawr i chi ar fwrdd arch Now a Nia! Dyma 16 o ganeuon bach bachog yn disgrifioír anifeiliaid difyr sydd yno. Recordiwyd ar gyfer y gyfres lwyddiannus ar S4C, dyma ffordd hyfryd i'r plant bach dysgu am ei hoff anifeiliaid. 

Hefyd - Traciau cefndir heb llais a geiriau i'w lawrlwytho!

 


Cerddoriaeth addas ar gyfer gweithgareddau megis iachau, myfyrdod, ac ymlacio gan y pianydd a’r cyfansoddwr amryddawn Annette Bryn Parri.

Ers 2008, mae Annette Bryn Parri wedi bod yn cynnal sesiynau cerdd i blant ag anghenion arbennig yn Ysgol Pendalar, Caernarfon ac Ysgol y Bont, Llangefni. Er bod gan rhai o’r plant anableddau corfforol a meddyliol dwys, mae ymateb y plant i`r math yma o gerddoriaeth fyrfyfyr yn gryf iawn yn, gan arwain at symudiadau corfforol ac ymateb emosiynol.